Å leve i et hverdagslandskap i kontinuerlig endring

Alle byer er forskjellig, men de har en ting felles: De er stadig i endring. Kontinuerlig endring er et kjennetegn ved det urbane (Ripp & Rodwell, 2015), og bygninger, gater og nabolag fungerer dynamisk, og endres også som svar på folks bruk og interaksjon med byen (Jane Jacobs, 1961). Det gjelder selvfølgelig for forholdsvis nyetablerte byer, tettsteder og nabolag, men også for byer med spor fra middelalderen. Klosterøya i Skien er et godt eksempel her, på samme måte som Verket, som er nyetablering av en ny bydel nær stedet hvor Moss Jernverk lå i sin tid.

Situasjonsbilde fra Klosterøya desember 2019. Foto: Grete Swensen, NIKU

Et perspektiv som vi er opptatt av å få mer kunnskap om i ADAPT, er hvordan det kan bygges en tilhørighet til områder som gjennomgår utvikling og transformasjon. Vi vet at det fins historiske spor som både stammer langt og kort tilbake i tid. På Klosterøya fins fragmenter fra middelalderen, men ikke minst kulturminner som avspeiler industritidas glansperiode da Union var en av de ledende industrivirksomhetene i regionen.

Men samtidig er Klosterøya og Verket også noen av de byområdene i Skien og Moss hvor det skjer mest omfattende endringer. Et knippe spørsmål som knytter opp mot dette perspektivet, er hvordan det er å leve, arbeide eller gå på skole i et område hvor det har vært – og fortsatt pågår – kontinuerlig endring over en lengre periode? Store utbyggingsprosjekter kan lett ta 15 – 20 år før de oppfattes som ferdig utbygd og opparbeidet.

Hvordan venner folk seg til at det skjer endringer hele tiden eller at store deler av området er en byggeplass? Er det noe folk ser på som positive erfaringer? Hverdagslandskapet ditt – der du bor, arbeider eller går på skole – har noe nytt å vise til nesten hver dag. Det er et landskap som varierer hele tiden: det skifter selvsagt i forhold til svingninger med vær og årstider, men ikke minst fordi det stadig dukker opp nye bygg, gangtraseer etc. Det kan oppfattes som et spenningsmoment på vei til butikk, jobb eller skole.

Men for andre kan dette muligens oppfattes som forstyrrende faktorer: gangveier som stenges, nye stillaser som kommer opp i forbindelse med byggevirksomhet, mer støv og skitt.  Vi planlegger å undersøke nærmere hvordan folk i ulike aldre og med ulik tilhørighet til Klosterøya mestrer det å bo, arbeide eller gå på skole i et hverdagslandskap i kontinuerlig endring. Hver enkelt har bygd opp erfaringer som kan være nyttig for andre å få innblikk i. Det kan finnes enkle grep som kan foretas og passes inn i byplanleggingen for å gjøre kontinuerlig endring til en positiv erfaring for mange. 

Vi vil utprøve forskjellige metoder for å få folk til å dele erfaringer med oss om hvordan de opplever å leve med kontinuerlig endringer i nærmiljøet. Hvis du har noen synspunkter du mener har relevans, kan du kontakte oss via kontakt.adapt@niku.no

Intervjuer i Skien desember 2019

Datainnsamlingen for Klosterøya i Skien er i gang. I flere av arbeidspakkene er det i løpet av høsten 2019 gjennomført dokumentstudier, blant annet av sentrale plandokumenter. Gjennom dette materialet begynner vi å bli mer og mer kjent med området. Nå står intervjuer for tur. Vi planlegger å gjennomføre de første intervjuene i desember 2019.

Vi skal intervjue både fagfolk som har vært involvert i planprosessene og ulike brukere av områdene. Intervjuene blir organisert som fokusgruppeintervjuer, det vil si strukturerte gruppeintervju, hvor en eller to personer leder et intervju med flere deltakere. Vi gleder oss til å få vite enda mer om områdene gjennom fokusgruppeintervjuene.

Første ekspertgruppemøte i Skien

24.-26. september var forskerne og ekspertgruppen samlet i Skien. Dette ble den første samlingen med ekspertene, der forskerne presenterte prosjektet og de ulike arbeidspakkene. Ekspertene presenterte også sin forskning. Vi hadde gode diskusjoner, der ekspertene kom med innspill til prosjektet.

I forbindelse med samlingen i Skien besøkte vi også Klosterøya. Her fikk vi en omvisning med byplanlegger Håvard Nymoen Johansen fra Skien kommune, som fortalte om hvordan Klosterøya utvikles og hvilke erfaringer man har så langt. Vi fikk også en presentasjon og omvisning av prosjektleder Tom-Erik Lønnerød på Spriten Kunsthall.

Skien bød på hyggelige omgivelser, god mat og et godt grunnlag for det videre samarbeidet mellom forskere og eksperter.

ADAPT presentert på konferanse

I juni ble ADAPT-prosjektet presentert på en utenlandsk konferanse for første gang. Det var Grete og Joar Skrede som hadde samarbeidet om planleggingen av innlegget, som hadde tittelen «Adaptive reuse of industrial heritage». Konferansen het «Changing Cities: Spatial, Design, Landscape and socieconomic dimensions» og foregikk i Chania, Kreta 24.-29. juni. Tipset om konferansen kom fra prof. John Pendlebury, Newcastle som er med i ekspertgruppa i ADAPT. Han var selv invitert til å være en av innlederne (key note speaker). I tillegg hadde han ansvaret for den sesjon der innlegget vårt hørte hjemme; «Theorising Adaptive Reuse».

Changing Cities var en bredt anlagt bykonferanse med en serie av parallelle sesjoner. Mange av konferansedeltakerne var forskere og planleggere med fagbakgrunn fra arkitektur og landskapsplanlegging. Men noen av deltakerne kom også fra samfunnsvitenskap og humanistiske fag. Det var den fjerde konferansen i en serie som The Department of Planning and Regional Development ved Universitetet i Thessaly, Hellas arrangerer annet hvert år.

Ettersom ADAPT-prosjektet på konferansetidspunktet var forholdsvis nystartet, var det foreløpige tanker om prosjektets problemstillinger og aktualitet mer enn egentlige resultater som ble lagt fram. Den røde tråden som Pendlebury presenterte innledningsvis i sesjonen, ga grunnlag for flere interessante diskusjoner under lunsjen, og den førte også til at viktige internasjonale kontakter ble knyttet.

Oppstartsseminar i Moss og Skien

22.-24. januar 2019

Kick Off-seminaret i ADAPT, som sparket forskningsprosjektet i gang for alvor, fant sted tre kalde vinterdager i slutten av januar. Fra prosjektgruppa deltok Oddrun H., Maja K., Cecilie, Vebjørn, Joar, Anne Cathrine og Grete. Rent faglig dreide det seg om å få diskutert prosjektet i full bredde, tydeliggjøre hvordan de ulike arbeidspakkene defineres av prosjektdeltakerne samt å få forståelse for hva slags forpliktelser vi har påtatt oss.

Men ikke minst var mange i prosjektgruppa ivrige etter å se hva som faktisk skjer i de to transformasjonsområdene som de fleste av oss på dette tidspunktet bare hadde lest litt om. Å gjøre seg kjent med status i de to undersøkelsesområdene og noen av de viktige samarbeidspartnerne i Skien og Moss var derfor selve høydepunktene på turen og var også det som la rammen rundt det øvrige programmet.

Skien videregående skole ble åpnet fra og med skoleåret 2018/2019.

Byplanlegger Håvard Nymoen Johansen og kulturrådgiver Tom-Erik Lønnerød fra Skien kommune ga oss innblikk i rammene som har ligget til grunn for omformingen av Klosterøya siden 2006 – og pekepinn om hva som står på agendaen i de kommende årene. De viste oss også rundt i området. På Verket hadde vi med oss rådgiver André Sørling fra Høeg Eiendom og konservator ved Moss by- og industrimuseum Camilla Gjendem. Fra hvert sitt ståsted kunne de formidle den raske utviklingen som har skjedd på Verket fra cellulosefabrikken til Peterson & Søn ble nedlagt i 2013 fram til de første boligene sto innflyttingsklare. Også her fikk vi sett oss rundt på området.

Gammel og ny bebyggelse på Verket i Moss. Foto: Cecilie Flyen

Møtet hadde imidlertid også et viktig sosialt aspekt: Å bli bedre kjent med hverandre, slik at nye løsningsforslag og ideer kan vokse fram gjennom samarbeidet vi skal ha i tre år framover. Mye av det vi diskuterte underveis, er temaer som vi kommer til å vende tilbake til ettersom prosjektet utvikler seg. Ett av temaene vi stadig vendte tilbake til, var hvordan vi ønsker å konkretisere det vi omtaler som prosjektets ‘samfunnsleveranse’, dvs. prosjektets nytteverdi. Det var felles enighet om at den beste måten å sikre dette på er gjennom å etablere god dialog med partene som har tett kjennskap til transformasjonsområdene.

Verket i Moss transformeres fra industri til bolig og næring.
Foto: Cecilie Flyen.