Forskerne i ADAPT

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med forskere fra flere forskningsinstitusjoner; NIKU, SINTEF, TØI og NMBU. Har du spørsmål om prosjektet eller arbeidspakkene, ta kontakt med oss på kontakt.adapt@niku.no.

Profilbilde av Grete

Grete Swensen

Seniorforsker hos NIKU

Grete er utdannet etnolog (kulturhistoriker) fra Universitetet i Oslo, med PhD (doctor artes) fra 1996. Hun har lang erfaring i forskningssamarbeid, både som prosjektleder, forskningskoordinator og aktiv forsker. Grete er opptatt av å undersøke hvordan mennesker forholder seg til sine omgivelser og miljø, særlig kulturmiljøer og kulturarv i by.

Anne-Cathrine Flyen

Seniorforsker ved NIKU

Anne-Cathrine er siv.ark. og har nettopp startet opp en PhD om bevaring av kulturminner i kystområder i et endret klima. Hennes spesialarbeidsområder er

Klimatilpasning, sårbarhet mot klimaendringer, nedbrytning og bevaring av kulturminner i et endret klima
Bevaring og istandsetting av industriminner
Dokumentasjon av industriminner, digitale dokumentasjonsmetoder
Sårbarhet, menneskelig slitasje og bevaring av kulturminner

Hun har erfaring fra både forskning og praksis.

Maja Granberg

Bygninsgarkivar ved NIKU

Maja er master i kulturarvsstudier fra Stockholms Universitet. Hun har erfaring med verdivurdering av kulturhistorisk bebyggelse, medvirkningsprosesser, DIVE-analyser og kulturminnerelatert planarbeid. Granberg arbeider dessuten med utfordringer og løsninger knyttet til forvaltning av kulturminner og -miljøer i et endret klima.

Cecilie Flyen

Seniorforsker ved SINTEF

Cecilie er siv.ark. og er i ferd med å avslutte en PhD om Klimatilpasning i norske kommuner. Hun har følgende spesialarbeidsområder:
Klimatilpasning, sårbarhet mot klimaendringer i bygget miljø, plan- og bygningslovgivning, kommunal planlegging og byggesaksbehandling, klimatilpasning av kulturelt verneverdige bygninger
Byggeprosess, beslutningsprosesser, kommunal plan- og byggesaksbehandling, BIM og samhandling samt arkitektur/byggeskikk/estetikk.
Hun har drøyt ti års bakgrunn fra praksis som arkitekt/ arkitekturprosjektering, og har jobbet som forsker og seniorforsker i SINTEF Byggforsk i mer enn 18 år.

Profilbilde

Maja Karoline Rynning

Forsker ved TØI

Maja har doktorgrad innen hverdagsmobilitet og byutvikling på område-/nabolagsnivå. Hun forsker blant annet på gange, med koblingen mellom reiseatferd og det fysiske miljø, hvordan utvikle byer som både er klimatilpasset og som sørger for reduksjon av klimagassutslipp, og hvordan skape et godt samarbeid mellom forskning og praksis for å styrke kunnskaps- og erfaringsoverføring mellom begge parter.

Profilbilde av Oddrunn

Oddrun Helen Hagen

Forsker ved TØI

Oddrun er master i fysisk planlegging med erfaring fra både forskning og praksis. Hun forsker blant annet på klimavennlig byutvikling, bærekraftig mobilitet, gangvennlighet, sykkelvennlighet, bilfrie områder, bytter i kollektivtransport, og bruk og oppfatning av sentrumsområder.

Beata Sirowy

Seniorforsker ved NMBU

Beata has an educational background in philosophy (MA) combined with architecture and urban planning (MSc, PhD). Her research interests lie at the intersection of these domains. She is currently the leader of the project Cultivating Public Spaces: Urban agriculture as a basis
for human flourishing and sustainability transition in Norwegian cities.

Vebjørn Egner Stafseng

Vebjørn Egner Stafseng

Forsker ved NMBU

Vebjørn har en mastergrad i Agroøkologi. Han forsker på urbant landbruk med fokus på de sosiale aspektene og bærekraftige matsystemer. Han er også involvert i Nasjonalt Senter for Urbant Landbruk.

Ingrid Merete Ødegård

Førsteamanuensis i landskapsarkitektur, institutt for landskapsarkitektur, fakultet for Landskap og Samfunn, NMBU.

Ingrid har master i landskapsarkitektur og har jobbet som prosjekterende landskapsarkitekt i 13 år før hun kom til NMBU i 2004. Hun er også utdannet gartner.

Hovedfokus er hvordan møte klimautfordringer med grønnere byer, bruke overvann som en ressurs med åpne naturbaserte løsninger for å få forbedret den flerfunksjonelle blågrønne strukturen i byene våre. Ingrid er leder av Norges landskapslaboratorium på NMBU, en arena for tverrfaglig forskning med fokus på bærekraftige naturbaserte løsninger i møte med samfunnsutfordringer, hvor flere forskere er tilknyttet. Hun er ansvarlig for masterkurs i blågrønne strukturerer i urbane områder.

Ekspertgruppe

Ekspertgruppen består av:

  • Ekspertgruppen består av:
  • Professor Thordis Arrhenius, Lindköping University, SE
  • Professor Ellen Braae, University of Copenhagen, DK
  • Dr. Abid Mehmood, researcher Sustainable Places Research Institute, Cardiff University, UK
  • Professor Petter Næss, NMBU, NO
  • Professor John Pendlebury, Newcastle University, UK
  • Professor John Pløger, University of Agder, NO
  • Professor Ulf Ranhagen, KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, SE
  • Dr. Chiara Tornaghi, Research Fellow in Urban Food Sovereignty and Resilience, Coventry University

Referansegruppe

Det er opprettet en referansegruppe med representanter fra Riksantikvaren, Fylkesmannen i Telemark, Moss kommune, Skien historielag, Industrimuseet i Moss, Østfoldmuseene, Moss historielag, Skien kommune, Østfold fylkeskommune, Kulturminneforeningen Mossefossens Venner, Steinar Moe Eiendom as og Høegh Eiendom.