Intervjuer i Skien desember 2019

Datainnsamlingen for Klosterøya i Skien er i gang. I flere av arbeidspakkene er det i løpet av høsten 2019 gjennomført dokumentstudier, blant annet av sentrale plandokumenter. Gjennom dette materialet begynner vi å bli mer og mer kjent med området. Nå står intervjuer for tur. Vi planlegger å gjennomføre de første intervjuene i desember 2019.

Vi skal intervjue både fagfolk som har vært involvert i planprosessene og ulike brukere av områdene. Intervjuene blir organisert som fokusgruppeintervjuer, det vil si strukturerte gruppeintervju, hvor en eller to personer leder et intervju med flere deltakere. Vi gleder oss til å få vite enda mer om områdene gjennom fokusgruppeintervjuene.