Partnere

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med flere forskningsinstitusjoner.

NIKU

Nettadresse: www.niku.no

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø som leverer samfunnsrelevant kunnskap til ulike aktører innen kulturarvsfeltet. Instituttet fokuserer på kulturarvrelatert forsking og forskningsbasert oppdragsvirksomhet innen områder som arkeologi, bygningsvern, konservering, klimaendring, teknologibasert metodeutvikling, by- og arealplanlegging, miljøovervåking, kulturmiljø og landskapsbruk, urfolk, Arktis og nordområdet. Instituttet har ca. 80 fast ansatte. Virksomheten drives fra hovedkontoret i Oslo, med distriktskontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen og Tønsberg.

SINTEF

Nettadresse: www.sintef.no

SINTEF er et bredt, flerfaglig forskningsinstitutt med internasjonalt ledende spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Vi utfører forskning som FoU-partner for næringsliv og forvaltning og er blant de største instituttene for oppdragsforskning i Europa.

Transportøkonomisk institutt

Nettadresse: www.toi.no

TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning. Vårt formål er å utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med høy vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse. Videre å bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom tett samarbeid med brukerne som spenner fra statlige institusjoner, fylkeskommuner og kommuner til transportindustrien. TØIs forskningsområder dekker de fleste store problemstillinger innen vei-, skinne-, sjø- og lufttransport. Instituttet er leder og er med i en rekke EU og andre internasjonale prosjekter.

TØI-forskerne i ADAPT jobber i forskningsgruppen Byutvikling og bytransport (ByBy) som forsker på hvordan nå målene om nullvekst i biltrafikken, hvordan skape klimavennlige og attraktive byer og tettsteder med levende sentrum, og et mer universelt utformet samfunn. Viktige problemstillinger omfatter effekter av byutvikling og utvikling av bytransportsystemene (for gåing, sykkel, kollektivtrafikk, bil), plan- og beslutningsprosesser, relevante institusjoner og organisasjoner, statlige virkemidler, samt planleggernes bruk og ikke-bruk av kunnskap, for å avdekke om og hvordan dette påvirker planlegging, beslutninger, utvikling og måloppnåelse.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Nettadresse: www.nmbu.no

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU) er et forskningsintensivt universitet som fremmer fri og uavhengig forskning til det beste for en bærekraftig samfunnsutvikling. NMBU har studier og forsking som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting. Universitetet har ca. 800 forskere og ca. 520 doktorgradsstudenter fordelt på sju fakultetet. Det drives fra campus Ås, Akershus men har også campus på Adamstuen i Oslo.